Zaštitnik pacijentovih prava

    U skladu sa Zakonom o pravima pacijenata kojim se uređuju prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite, način ostvarivanja i način zaštite tih prava, kao i druga pitanja u vezi sa pravima i dužnostima pacijenata, zaštitu prava pacijenata od 1. decembra 2013. godine, obezbeđuje jedinica lokalne samouprave određivanjem lica koje obavlja poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata, kao i obrazovanjem Saveta za zdravlje.
    Za teritoriju opštine Sokobanja poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata vršiće u Opštinskoj upravi opštine Sokobanja dipl. pravnik Dragoslav Paunković , dok će Savet za zdravlje sačinjavati predstavnici lokalne samouprave, Doma zdravlja Sokobanja, predstavnik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kao i predstavnik udruženja pacijenata.
    Ovim rešenjem zaštita prava pacijenata je izmeštena iz zdravstvene ustanove u jedinicu lokalne samouprave, čime treba da se obezbedi veća samostalnost i objektivnost odgovornog lica za postupanje po prigovoru pacijenta. Savetnik za zaštitu prava pacijenata obavlja poslove zaštite prava pacijenata po podnetim prigovorima i pruža potrebne informacije i savete u vezi sa pravima pacijenata.
  

   Pravo na prigovor:


   Pacijent, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, usvojitelj ili staratelj) koji smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu ili da mu je postupkom zdravstvenog radnika ili zdravstvenog saradnika uskraćeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite, ima pravo na prigovor;
    Prigovor se podnosi usmeno ili pismeno savetniku za zaštitu prava pacijenata u jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi sedište zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse na koju se prigovor odnosi;
    Savetnik za zaštitu prava pacijenata dužan je da izveštaj o utvrđenim činjenicama dostavi podnosiocu prigovora u roku od 8 radnih dana;
     Podnosilac prigovora koji je nezadovoljan izveštajem savetnika za prava pacijenata može se obratiti Savetu za zdravlje u jedinici lokalne samouprave, zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije, nadležnom organu organizacije zdravstvenog osiguranja kod koje je pacijent osiguran.
     Nadzor nad sprovođenjem Zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.
    Obaveza zdravstvene ustanove je da obezbedi korišćenja zdravstvene zaštite u skladu sa pravima pacijenata koja su propisana Zakonom. Za postupanje suprotno odredbama Zakona predviđene su prekršajne kazne i to novčane, kako za zdravstvenu ustanovu, tako i za odgovorno lice, odnosno zdravstvenog radnika preduzetnika, kao i za zdravstvenog radnika i zdravstvenog saradnika.
   

     Savetnik za zaštitu prava pacijenata:

Dipl. pravnik Dragoslav Paunović

Adresa: Opštinska uprava opština Sokobanja,

Svetog Save br. 23, sprat II, soba br. 24

 

Radno vreme:

radnim danom 07 - 15 časova

Telefon: 018/830-155 lok. 135,  064/856-07-51

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Brošura - IMATE PRAVO

   Zaštitniku pacijentovih prava se možete obratiti pismeno putem obrasca

Obrazac - prigovor Sokobanja

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
How to get Bookmakers Bonus - articles.
BIGTheme.net - Theme Catalog