Akreditacija

 

dani

 Definicija

 

28.11.2014

Akreditacija je postupak ocenjivanja kvaliteta rada zdravstvene ustanove, na osnovu primene optimalnog nivoa utvrđenih standarda rada zdravstvene ustanove u određenoj oblasti zdravstvene zaštite, odnosno grani medicine. (Zakon o zdravstvenoj zaštiti, 2005, član 213.)  Postoji sve veći zahtev za spoljašnjom, nezavisnom procenom uspešnosti pružanja zdravstvenih usluga nasuprot formalno utvrđenom skupu nacionalnih standarda. Akreditacija je najstariji i najpoznatiji oblik spoljašnje procene zdravstvenih usluga širom sveta. Akreditacioni proces primenjuje standarde izvrsnosti, samoprocene i veštine zdravstvenih profesionalaca obučenih i angažovanih u okviru tomova za proveru.

  Akreditacija pomaže organizacijama zdravstvene zaštite da otkriju spopstvene prednosti i mogućnosti napretka, a ujedno i da bolje razumeju ciljeve i složenost svog poslovanja. Kada to uvide, organizacije mogu da se posvete kratkoročnim i dugoročnim planovima za poboljšanje rezultata rada i počnu sa korišćenjem raspoloživih resursa na najefikasniji mogući način.

   Akreditacija obuhvata samoprocenu od strane zdravstvene ustanove radi evaluacije nivoa njihove efikasnosti u odnosu na postavljene standarde. Spoljašnji tim za proveru, sastavljen od stručnjaka, vrši procenu rada zdravstvene ustanove. Proces akreditacije je koncipiran tako da obezbedi okvir koji će omogućiti zdravstvenim ustanovama da definišu i implementiraju potrebne promene i naprave prioritete za kontinuirano unapređenje sopstvenih usluga.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
How to get Bookmakers Bonus - articles.
BIGTheme.net - Theme Catalog